Dodavatel služeb:

Webdisk s.r.o. se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ: 03934624, den vzniku: 27. března 2015, registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C číslo vložky 23634. Registrace u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod číslem 00058417.

Základní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání objednávek mezi společností Webdisk s.r.o. jako prodávajícím, zhotovitelem, dodavatelem služby (dále jen „dodavatel“) a zákazníkem jako kupujícím nebo objednatelem (dále jen „zákazník“) a práva a povinnosti ze smluv vyplývající.

Dodavatel své služby nabízí pod obchodní značkou Webdisk formou SaaS – Software as a Service (software jako služba), kdy dochází k hostování aplikace na serveru s PHP a Mysql dodavatelem. Zdrojové kódy aplikací jsou ve vlastnictví dodavatele.

Zákazník souhlasí s tím, že nese odpovědnost za obsah vlastních webových stránek jako jsou fotografie a texty umístěné zákazníkem na poskytovaném webu nebo aplikaci. Stejně tak souhlasí s tím, že nebude na web nahrávat nelegální obsah.

Obchodní podmínky jsou součástí objednávek. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před zněním obchodních podmínek. Zákazník je povinen se s obchodními podmínkami seznámit. Podpisem smlouvy stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil.

Vyúčtování a platby:

Veškeré platby jsou s roční frekvencí. S možností nastavit měsíční splátky pod variabilním symbolem. Standardní splatnost faktur je 14 dní od data jejich vystavení. Úhrady faktur po splatnosti více než 1 měsíc nárokujeme právní cestou. Platba je možná pouze bankovním převodem na účet dodavatele na základě jím vystavené faktury.

Dodavatel je oprávněn zahájit práci na objednaných službách až poté, kdy bude cena uhrazena. Cena služeb je stanovena na základě veřejné cenové nabídky předložené dodavatelem a odsouhlasené zákazníkem. Zákazník v objednávce stvrzuje, že byl s cenovou nabídkou seznámen a takto ji akceptuje.

Ochrana osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával a uchovával osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv a za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas odvolá.

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka výlučně za účelem splnění smlouvy v rozsahu dle čl. 6 odst. 1. písm. c) a pro splnění právní povinnosti čl. 6 odst. 1. písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Bližší informace na stránce ochrana osobních údajů.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost:

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě nebo objednávce. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí ustanoveními § 2615 až 2618 a § 2099 až 2112 zákona č. 89/2012 Sb. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené zásahem zákazníka do provedené práce ze strany dodavatele nebo vyšší mocí. Záruku za jakost díla dodavatel neposkytuje.

Trvání a ukončení smluvního vztahu:

Výpověď musí být dána písemně a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je roční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. V případě elektronické komunikace se písemnost považuje za doručenou potvrzením doručení emailu nebo otevřením datové schránky.

Dodavatel má právo na neposkytování nových služeb a požadovaných úkonů pro zákazníka, dokud nebude zákazníkem uhrazena jeho dřívější pohledávka.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 2.1.2020 a mohou se bez upozornění měnit. Jsou vždy k dispozici aktuální na této webové stránce.